Päivitetty 15.6.2018

Pietiko Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Pietiko Oy
Osoite: Lemminkäisenkatu 62, 20720 Turku
Y-tunnus:
Sähköposti rekisterikyselyille: info@pietiko.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Sami Pietilä
Puhelin: 040 5036291
Sähköposti: sami.pietila@pietiko.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitoon, hallinnointiin, kehittämiseen, reklamaatioihin tai palvelujen tarjoamiseen, toimitukseen, kehittämiseen ja laskutukseen liittyen tai muiden vaatimusten edellyttämien selvitysten teossa. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään myös heille suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja
uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi erillisellä kirjallisella ilmoituksella. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet: rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn, käsittely on tarpeen sopimusten täytäntöön panoa varten, joissa rekisteröity on osallisena tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Tietojen käsittely katsotaan tarpeelliseksi rekisteripitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas. Kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot kaikista rekisteröidyistä henkilöistä: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema/tehtävänimike yrityksessä tai organisaatiossa; yrityksen y-tunnus ja yrityksen osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen sekä Pietiko Oy:n omaan markkinointiviestintään, eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille heidän niin edellyttäessä ja lain salliessa. Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää alihankkijoita kuten IT-asiantuntijaa. Tietoja voidaan antaa eteenpäin kolmannelle osapuolelle, jos käyttäjä erikseen antaa siihen luvan. Asiakassuhde Pietiko Oy:n kanssa on samalla hyväksyntä sille, että yritys voi antaa eteenpäin ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä palvelun tarjoamisen kannalta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, joka on suojattu asianmukaisilla menetelmillä. Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti Pietiko Oy:n tietoturvapolitiikan mukaisesti. Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ja -valtuudet ovat rajattuja tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsee tarkastelemaan ja käsittelemään vain lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan kokonaisvaltaista vaitiolovelvollisuutta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: käsittelyn tarkoitukset; kyseessä olevat henkilötietoryhmät; vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot.

Tietosuojakäytännönpäivitys

Pietiko Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ja siihen liittyviin tietoihin. Suosittelemme, että asiakkaat käyvät katsomassa tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista. Muutosten seuraamiseksi Pietiko Oy:n tietosuojakäytäntö sisältää aina viimeisen päivämäärän, jolloin käytäntöä on päivitetty.